MEAL BOX อาหารกล่อง

แพ็คเกจข้าวกล่องต่างๆ

ชุดข้าวกล่องมาตรฐาน

1.ชุดข้าวกล่องมาตรฐานเล็ก กล่องละ 65 บาท
1.1 ข้าวผัด/เส้นผัด/ถาดอบ 1 เมนู+ชุดผักเคียงหรือสลัด
1.2 ข้าวสวยหรือข้าวกล้อง + กับข้าว 1 อย่าง

2.ชุดข้าวกล่องมาตรฐานปกติ กล่องละ 80 บาท
2.1 ข้าวผัด/เส้นผัด/ถาดอบ 1 เมนู+ชุดผักเคียงหรือสลัด+เมนูไข่หรือเมนูซุป 1 เมนู
2.2 ข้าวสวยหรือข้าวกล้อง+กับข้าว 2 อย่าง+เมนูไข่ 1 เมนู

ชุดข้าวกล่องพรีเมียม

3.ชุดข้าวกล่องพรีเมี่ยมเล็ก กล่องละ 100 บาท
3.1 ข้าวผัด/เส้นผัด/ถาดอบ 1 เมนู+ชุดผักเคียงหรือสลัด+เมนูไข่ 1 เมนู+เมนูซุป 1 เมนู+ผลไม้ 1 เมนู
3.2 ข้าวสวยหรือข้าวกล้อง+กับข้าว 3 อย่าง+เมนูไข่ 1 เมนู+ผลไม้ 1 เมนู

4.ชุดข้าวกล่องพรีเมี่ยมปกติ กล่องละ 125 บาท
4.1 ข้าวผัด/เส้นผัด/ถาดอบ 1 เมนู+ชุดผักเคียงหรือสลัด+เมนูไข่ 1 เมนู+เมนูผัดหรือทอด 1 เมนู+เมนูซุป 1
เมนู+ผลไม้หรือขนมหวาน 1 เมนู
4.2 ข้าวสวยหรือข้าวกล้อง+กับข้าว 4 เมนู อย่าง+เมนูไข่ 1 เมนู+ผลไม้หรือขนมหวาน 1 เมนู

5.ชุดข้าวกล่องพรีเมี่ยมใหญ่ กล่องละ 150 บาท
5.1 ข้าวผัด/เส้นผัด/ถาดอบ 1 เมนู+ชุดผักเคียงหรือสลัด+เมนูไข่ 1 เมนู+เมนูผัดหรือทอด 1 เมนู+เมนูซุป 1
เมนู+ผลไม้ 1 เมนูขนมหวาน 1 เมนู+น้ำสมุนไพรหรือน้ำผลไม้ 1 เมนู
5.2 ข้าวสวยหรือข้าวกล้อง+กับข้าว 4 เมนู อย่าง+เมนูไข่ 1 เมนู+ผลไม้ 1 เมนู+ขนมหวาน 1 เมนู+น้ำสมุนไพร
หรือน้ำผลไม้ 1 เมนู