รางวัลของเรา
Our Award

สุดยอด SME startup

บริษัท วันก้าวหน้า จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารงานธุรกิจจัดเลี้ยงภายใต้แบรนด์ the buffet catering ได้ผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการประกวดรางวัล สุดยอด sme startup ครั้งที่ 2 ให้เป็นหนึ่งใน 30 บริษัททั่วประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ซึ่งรางวัลนี้ประกาศเกียรติคุณโดย พณ ท่าน นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ไว้
ณ วันที่ 8 กันยายน 2561
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์

The Buffet Catering

นับเป็นรางวัลแรก ที่เราเริ่มธุรกิจจัดเลี้ยง ที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ มุ่งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการและเลขานุการ

ด้วยความมุ่งมั่น ในการดำเนินกิจการที่ดี เราจะไม่หยุดการพัฒนา เพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา
ตลอดไป